Reklamační řád

DVEŘE OK - bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 14000, Praha 4

Obsah:

1. Úvodní ustanovení
2. Výrobky a služby zahrnuté do záruky, záruční doba
3. Práva z vadného plnění a odpovědnost za vady zboží, díla
4. Druhy vad
5. Způsob reklamování vad
6. Neoprávněná reklamace, mimozáruční oprava
7. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen RŘ) se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně práv spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“) nebo dílo, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva objednatele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. Dodavatel (dále také jako zhotovitel) jako obchodní společnost DVEŘE OK – bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 14000, Praha 4, tel.: 601383123, www.dvere-ok.cz, e-mail: info@dvere-ok.cz, IČ: 11911239, DIČ: CZ11911239, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 356234, č. Účtu 2502052571/2010, zastoupena Dominikem Letkem.

1.3. Odběratel (dále také jako objednatel nebo zákazník) je subjekt, který s dodavatelem (dále také jako zhotovitel) uzavřel smlouvu o koupi zboží (smlouvu o dílo).

1.4. Platné znění tohoto reklamačního řádu (dále jen RŘ) je publikováno na webových stránkách společnosti DVEŘE OK – bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o. (www.dvere-ok.cz) a je k dispozici na místech obchodního zastoupení společnosti DVEŘE OK – bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o. v tištěné podobě.

1.5. Odběratel byl před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží seznámen s RŘ. Za seznámením s RŘ se považuje i jeho doručení elektronickými prostředky odběrateli, jeho zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném odběrateli při jeho objednání nebo převzetí, jeho zveřejnění na internetových stránkách dodavatele (www.dvere-ok.cz). Uzavřením smlouvy, popř. odběrem zboží, odběratel souhlasí se zněním aktuálně platného RŘ a potvrzuje, že se s ním seznámil.

2. Výrobky a služby zahrnuté do záruky, záruční doba

2.1. Tato záruka se vztahuje na:

 • exteriérové dveře pod označením ATU68, ECO68, XT56
 • interiérové bezpečnostní a protipožární dveře pod označením SECURA, Protipožární dveře jednobodové, Protipožární dveře šestibodové, STANDARD, RETRO, Bezpečnostní dveře osmibodové
 • samozavírače, dveřní kování, cylindrické vložky, doplňky, příslušenství ke dveřím apod.
 • montážní a demontážní práce spojené se zhotovením díla

2.2. Záruční doba činí:

a) Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na závady způsobené dodavatelem v délce 24 měsíců na skelet dveří, na dveřní kování, zámky a bezpečnostní vložky, laminové, dýhové, kazetové, lakované, a jiné povrchové úpravy, silikonové a drážkové těsnění, protipožární pásky, zárubeň, práh, případně obložení zárubní, samozavírače, elektrické a elektronické součásti dveří a práci ode dne předání díla.

b) Dodavatel poskytuje záruku na závady způsobené dodavatelem na rozvorový mechanismus takto:

 • exteriérové Termo bezpečnostní dveře pod označením ATU68 (2 roky), ECO68 (2 roky) XT56 (2 roky)
 • interiérové bezpečnostní a protipožární dveře pod označením Protipožární dveře jednobodové (2 roky), Protipožární dveře šestibodové (2 roky), SECURA (2 roky), Bezpečnostní dveře osmibodové (2 roky), RETRO (2 roky), STANDARD (2 roky)

 

c) Řádně uzavřená smlouva mezi odběratelem jako zákazníkem a dodavatelem jako společností DVEŘE OK – bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o. může záruční doby prodloužit, popřípadě i vyloučit. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi odběratelem a společností DVEŘE OK – bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o. upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva – v ostatních otázkách, příslušnou smlouvou neřešených, se uplatní tento reklamační řád.

2.3. Záruční doba:

Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla i části díla, zboží. Odmítne-li odběratel bezdůvodně zboží či dílo převzít, záruční doba počíná běžet ode dne, kdy mu dodavatel umožnil se zbožím, dílem volně nakládat.

3. Práva z vadného plnění a odpovědnost za vady zboží, díla

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a § 2615 až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Zhotovitel odpovídá spotřebiteli, že dílo při převzetí nemá vady. Dílo má vadu, neodpovídáli uzavřené smlouvě.

3.3. O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

3.4. Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, kde má být předmět díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě.

3.5. Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.

3.6. Dal-li zhotovitel za jakost díla záruku, použijí se obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

3.7. Dílo je vadné, neodpovídá–li uzavřené smlouvě, tj. i to, že (i) není dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení, nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zhotovitel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý), (i) pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy musí dílo jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze, liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

3.8. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat či poznal již při uzavření smlouvy či při předání a převzetí díla. Převzal-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo na zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. To neplatí, ujistil-li ho zhotovitel výslovně, že dílo je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

3.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci – objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze

b) nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

c) na odstranění vady opravou věci na přiměřenou slevu z ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

3.10. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3.11. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva podle § 2107 – práva pro nepodstatné porušení smlouvy.

3.12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.13. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

3.14. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla včas nebo vadu díla odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.

3.15. Při dodání nové věci vrátí objednatel zhotoviteli na jeho náklady dílo původně dodané.

3.16. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li objednatel dílo ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí objednatel zhotoviteli, co ještě vrátit může, a dá zhotoviteli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3.17. Neoznámil-li objednatel vadu díla včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

3.18. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.

3.19. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 NOZ, a to:

a) práva z vady se uplatňují u zhotovitele, kterým bylo dílo dodáno.

b) uplatní-li objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

3.20. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vady díla zjištěné při předání díla, po předání díla v rámci poskytované záruky za jakost díla, jen v případě, že tyto vady byly způsobeny porušením jeho povinností.

3.21. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením, za vady díla, zjištěné po předání díla, pokud tyto byly způsobeny porušením povinností odběratele, zvláště při:

 • nevhodném užívání nebo manipulaci, nedodržení návodu na použití a údržbu, zanedbání pravidelné péče
 • poškození díla třetí osobou (např. při zednických pracích, omítání, svařování apod.)
 • poškození díla vlivem vad stavební konstrukce (nestabilita, sedání, nevhodné kotvení, statické zatěžování rámů a křídel apod.)
 • poškození (nefunkčnost) díla (zboží) z důvodu stavební nepřipravenosti otvoru v den montáže
 • vady způsobené odstraněním distančních podložek a vyrovnávacích klínku při pracích navazujících na stavbě
 • vady díla vyplývající z dodatečně odběratelem požadovaného nevhodného členění zhotovovaných výrobků, na které byl odběratel předem dodavatelem písemně upozorněn
 • vady způsobené vystavením zhotovených výrobků extrémním podmínkám (agresivní prostředí, prašnost apod.)
 • poškození díla živelnou pohromou nebo jinou neodvratitelnou událostí (vyšší mocí)
 • neodborně provedené montáži (u kupních smluv, kdy montáž prvků zajišťuje odběratel)
 • použití vadné věci dodané odběratelem, ke zhotovení díla
 • vady, na které byl odběratel upozorněn před montáží či dodáním a na které odběrateli byla poskytnuta sleva z důvodu těchto vad.

3.22. Odběratel nebo jeho zástupce při předání je povinen si zboží (dílo) prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost a ihned oznámit dodavateli zjevné vady. Dodavatel neodpovídá za vady zboží (díla), které mohly být zjištěné odběratelem již při jeho převzetí. Jako např. nedoléhající těsnění, tlak při otevírání dveří při zachování staré zárubně, bouchání dveří při dovírání po montáži do staré zárubně. Vychýlení nové zárubně od stěny až do 3cm. 

3.23. Dodavatel dále neodpovídá za vady v rozdílném odstínu povrchové úpravy u výrobků nebo jejich částí, i když byly objednány ve stejném barevném provedení, které:

 • pochází od různých dodavatelů zhotovitele
 • mají rozdílný podklad/strukturu povrchu, danou technologií výroby daného komponentu,
 • jsou nanášeny na rozdílné materiálové povrchy (hliník, kov, plast, dřevo atd..), nebo rozdílnou technologií

4. Druhy vad

4.1. Z hlediska charakteru může mít dílo (zboží) vady právní a fyzické.

4.2. Právní vady má dílo, pokud je zatíženo právem třetí osoby. Dodavatel prohlašuje, že žádné jim dodané dílo (zboží) není takto zatíženo. Právní vadu má dílo (zboží) držení odběratele, pokud tento neuhradí dodavateli sjednanou cenu za dílo (kupní cenu) v plném rozsahu a dílo prodá nebo předá třetí osobě.

4.3. U fyzických vad se dle možnosti zjištění nebo projevení může jednat o vady zjevné nebo skryté. Za vady zjevné jsou považovány nedostatky zjistitelné při předání díla (zboží) nebo bezprostředně po něm. Skryté vady se projeví po delší době užívání díla (zboží) a nelze je zjistit předchozím způsobem.

4.4. U fyzických vad se dle možnosti odstranění může jednat o vady odstranitelné nebo neodstranitelné. Za odstranitelné vady se považují vady, kdy jejich odstraněním netrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena v řádně stanovené lhůtě.

4.5. Optické – vzhledové vady (škrábance, rýhy, vrypy, bubliny, nerovnosti apod..) stavebních výrobků – otvorových výplní dveří a zárubní.

 • Při hodnocení optických vad je rozhodující přímý pohled na pohledovou plochu. Posuzování se provádí z přiměřené pohledové vzdálenosti, která činí u vnějších (exteriérových) ploch 3 m a odstup při hodnocení vnitřních (interiérových) ploch 2 m. Hodnocení vnějších ploch se provádí při rozptýleném denním světle, vnitřní plochy je nutno posuzovat při běžném difúzním (ne bodovém, nebo šikmém) osvětlení z přirozeného pozorovacího úhlu. Důležité je při provádění vzhledového hodnocení vycházet z principu nepředpojatého pozorovatele", tedy bez upoutávání pohledu na konkrétní, předem definovaná, či označená místa. Umisťování navigačních, nebo jinak pohled upoutávajících značek je nepřípustné. Před praktickým provádění hodnocení je nutné, nejprve odstranit stopy způsobené užíváním např. otisky rukou, otisky těsnění, či stopy po čistících prostředcích ap. Hodnotitel musí mít na paměti, že předmětem optického hodnocení (posouzení) je stavební výrobek, nikoliv bytový doplněk. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat). Bodová a plošná poškození povrchu rámů nebo křídel a vady, jako např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a důvodu vzniku, jsou přípustné, je-li jejich největší rozměr menší než 5 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom výrobku (rám, zárubeň, dveřní křídlo, světlík).

5. Způsob reklamování vad

5.1. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být odběratelem uplatněna prokazatelně osobně, telefonicky, písemnou formou na adresu pobočky dodavatele, anebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@dvere-ok.cz, s jednoznačnou identifikací výrobku, s uvedením čísla zakázky (smlouvy) nebo faktury, popisu závady, jména a kontaktních údajů reklamujícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však:

 • na množství - nejpozději při převzetí zakázky
 • na vnější škrábance a další zjevná poškození - nejpozději při převzetí zakázky
 • na zjevné vady rozměrové, chybné provedení, vadné díly, vady montáže a jiných prací - nejpozději v den převzetí zakázky
 • na poškození okolí místa montáže - nejpozději v den převzetí zakázky
 • skryté vady - nejpozději do konce záruční doby

Zjevné vady je odběratel-objednatel povinen uplatnit přímo při předání a převzetí díla, a to v Protokolu o odevzdání a převzetí díla, který je součástí Smlouvy o dílo. V opačném případě, tedy pokud nebyly zjevné vady zaznamenány v Protokolu o odevzdání a převzetí díla, objednatel ztrácí svůj nárok na uplatnění reklamace týkající se zjevných vad.

Za zjevné vady se považují veškeré vady týkající se kvality a kvantity, které je odběratel schopen zjistit při převzetí díla. Pokud odběratel-objednatel neprovede tuto kontrolu ihned při převzetí díla nebo pokud k této kontrole nezajistí včas kompetentní osobu, která převzetí díla může provést, má se za to, že dodavatel jako zhotovitel dílo předal řádně a včas, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

5.2. Odběratel je povinen zabezpečit uchování díla ve stavu zjištění reklamace až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem společnosti DVEŘE OK - bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o., jinak mu není možné přiznat právo z vad díla.

5.3. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení (ve standardních případech do 5 pracovních dní, ve složitých případech do 15 dnů) po obdržení reklamace odběrateli oznámit, zda reklamaci uznává či nikoliv, a sdělit odběrateli, v jakém termínu zahájí odstraňování reklamovaných vad. Dle §19 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele je dodavatel povinen odstranit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě.

Dále odběratel respektuje a souhlasí s výjimkou na odstranění reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, kdy lhůta na odstranění reklamace se prodlužuje o dobu výroby dle daných technologických postupů a o dobu dodání výrobků a příslušenství, které jsou dodávány společnosti DVEŘE OK - bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o. subdodavateli.

5.4. Předmětem reklamace může být pouze výrobek či dodávka, na němž je vada bránící řádnému užívání. Osobní újmy a jakékoliv jiné následné a nepřímé škody nejsou do této záruky zahrnuty.

5.5. Způsob odstranění reklamované vady je na volbě dodavatele (seřízení, oprava či výměna prvku, poskytnutí přiměřené slevy), pokud odběratel sám neuvede, jaký nárok z vadného plnění uplatňuje.

6. Neoprávněná reklamace, mimozáruční oprava

6.1. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není zhotovitelem v rámci vyřizování reklamace zjištěna nebo jde o vadu, na niž se podle Reklamačního řádu, Záručního listu, Všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy o dílo, Kupní smlouvy nebo dalších dokumentů záruka nevztahuje.

6.2. Pokud při posouzení oprávněnosti reklamace je zjištěna vada výrobku, na kterou se nevztahuje záruka (mimozáruční oprava), uvědomí zhotovitel o této skutečnosti objednatele. Požadovaná oprava v tomto případě probíhá dle aktuálního ceníku zhotovitele.

6.3. Reklamace montážního postupu a provedení jsou posuzovány podle montážních postupů zhotovitele a situace v místě montáže.

6.4. Reklamace zaměření jsou posuzovány podle situace v místě montáže, rozměrů stavebních otvorů, Smlouvy o dílo, Zaměřovacího listu, montážních a jiných dokumentů.

6.5. Reklamace konstrukce, profilů, skel, kování a jiných použitých komponentů mohou být posuzovány podle dalších dodatků Reklamačního řádu k posuzování reklamací těchto jednotlivých komponentů nebo podle reklamačních řádů, směrnic a podmínek jejich dodavatelů.

6.6. S obsahem Reklamačního řádu vydaným zhotovitelem byl objednatel seznámen před podpisem Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek.

6.7. Podpisem Protokolu o odevzdání a převzetí díla objednatel potvrzuje, že dílo převzal a byl seznámen s Návodem k obsluze a údržbě.

6.8. Pokud objednatel požaduje prověření kvality výrobků nebo jejich montáže nezávislou odbornou osobou nebo jinou stranou, zajišťuje si tuto činnost sám a na své náklady, a to bez nároku na jakékoliv náhrady od zhotovitele.

6.9. Dodavatel jako zhotovitel neručí za stavební otvory před a po vybourání starých dveří, za pevnost otvorů, za existenci překladů nad dveřmi, za pevnost venkovních a vnitřních omítek a fasády, za poškození rozvodů, o jejichž existenci nebyl objednatelem předem informován, ani za stav budovy, protože není jejich vlastníkem ani stavitelem.

6.10. Dále jako reklamace nemohou být uznány vady díla, zboží vzniklé:

a) Mechanickým poškozením, zvýšenou vlhkostí okolí, nevhodnou údržbou po předání a převzetí díla nebo zboží.

b) Neodbornou montáží objednaného zboží (montáž nebyla provedena firmou DVEŘE OK – bezpečnostní dveře vchodové a interiérové s.r.o.)

c) Používáním v podmínkách, které mohou negativním způsobem ovlivnit vlastnosti dodaného zboží (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě, zvýšená vlhkost, prašnost atd.).

d) Vlastním nebo cizím zaviněním objednatele při předání a převzetí díla nebo zboží.

e) Neodborným provedením nekvalifikovaného zásahu ze strany objednatele (např. seřizování prováděné jiným způsobem než předepsaným nebo další úkony realizované svépomocí, které zasahují především do konstrukčních částí dodaného díla nebo zboží.

f) Změnou barevnosti dlouhodobým a opakovaným UV zářením – což je osluněním části povrchu (zastíněná část nebledne tak rychle).

g) Úpravou otvorů pro jistící, zamykací body v zárubni, nepřesáhne-li rozsah této úpravy 5 mm na každou stranu upravovaného otvoru.

h) Nestabilitou stavebních konstrukcí nebo následnými činnostmi při dokončování stavby a při úpravách okolních navazujících konstrukcí.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud odběratel požaduje prověření jakosti zboží (díla) nezávislými institucemi, hradí i náklady spojené s odběrem vzorku, provedení zkoušek.

7.2. Nárok odběratele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením kupní ceny (ceny za dílo) nebo její části ze strany odběratele. Není přípustný ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků ze strany odběratele.

7.3. V otázkách neupravených Reklamačním řádem se postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

7.4. V případě výskytu vady Vás žádáme, abyste při uplatňování reklamace respektovali ustanovení tohoto Reklamačního řádu.

7.5. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek dodavatele jako prodávajícího.

7.6. Předání Protokolu o odevzdání a převzetí díla a Návodu k obsluze zákazníkovi, považují smluvní strany za seznámení se s Návodem k obsluze.

7.7. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2023.